ASA

آخرین نظرات
  • سرود ملی برخی از کشورهای جهان به متن فارسی

  • برای مشاهده به ادامه مطلب بروید.سَر زَد از اُفُق
مِهرِ خاوران
فروغِ دیدهٔ حق باوران
بهمن! فَرِّ ایمانِ ماست
پیامت ای امام!
«استقلال، آزادی»
نقشِ جانِ ماست
شهیدان پیچیده در گوش زمانْ، فریادتان
پاینده، مانی و جاودان
جمهوری اسلامی ایران

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Iran.svg?uselang=fa


سرود ملی چین
همه آنانی که نمی‌خواهید برده باشید، بپا خیزید!

بگذار تا از گوشت و خون خود دیوار بزرگ دیگری بسازیم
حال که خلق چین به بلاخیزترین هنگامه خود رسیده‌است
هر یک از ما بایستی آخرین غریو خود را فریاد کند
بپا خیزید! بپا خیزید! بپا خیزید!
هزارهزار دل‌های ما، بسان یک قلب می‌تپد
از آتش دشمن نهراس، به پیش تاز!
از آتش دشمن نهراس، به پیش تاز!


پیش تاز! پیش تاز! پیش!


سرود ملی روسیه

روسیه، ای دژ مقدسمان
روسیه، ای میهن عزیزمان
با اراده راسخ و عزم باشکوه‌ات —
یادمان تمام دوران‌هایی


ترجیع‌بند
پرشکوه باش ای مام میهن،
که فرزندانت از عهد باستان با هم پیمان برادری داشته‌اند
خرد نیاکان را گرامی داشته‌اند
بدرخش میهنم، که مایه افتخار مایی!


از دریاهای جنوبی تا شمالگان
جنگلها و دشت‌هایمان گسترده شده
تو یکتایی، تو بی‌همتایی —
خداوند پاسدار تو است

سرود ملی ایالات متحده آمریکا


بگو،آیا درنور اول صبح میتوانی ببینی


ان چه که ما با افتخار بهش درود فرستادیم در سحرگاه،


که خطوط پهن و ستاره های درخشان او، در این نبرد خطرناک،


شجاعانه در بالای دیواره سنگر دیده می شد؟


و نور آسمان سرخ شده از توپها و بمبهایی که در هوا منفجر می شدند


در تمام شب به ما نشان می داد که پرچم ما هنوز در فراز است.


بگو آیا هنوز ان پرچمه ستاره نشان در باد می رقصد


بر روی سر زمین آزاده گان و خانه دلیران؟


سرود ملی سوریه

پاسداران سرزمین، درود بر شما
خوار نخواهند شد، روان‌های سربلند ما
خاک عربگرایی، خانه‌ای پاک است
و بلندجایگاه ستارگان، پناهگاهی رخنه‌ناپذیر
دشت‌های شام، و دژهای افراخته
سرکشیده است به آسمان، برفراز ابر
سرزمینی باشکوه با مهرهای تابان
که آسمانی است دیگر، یا که چون آسمان

جنبش آرزوها و تپش دل‌ها
بر پرچمی است که کشور را یکپارچه کرد
سیاه آن به رنگ همهٔ چشمان سیاه
و جوهر آن ز خون همه شهیدان؟
روان‌های ما سرفراز است و گذشته‌مان پرشکوه
چرا که روان روشن‌دلان، نگهبان پُرتوان ماست
«ولید» از ماست و از ماست «رشید»
پس آنک چرا پیروزمند نباشیم و شکوفا؟


سرود ملی لبنان

«همه ما برای میهن، پرچم و افتخارمان!


چشم عصور به شمشیر و قلم ما رشک می‌برد.


کوهستان و فراز و نشیب‌های میهن، مردانمان را تنومند و بیباک بار می‌آورد.


کردار و گفتار ما در راه رسیدن به کمال است.


همه ما برای میهن، پرچم و افتخارمان!


همه ما برای میهن!


پیر و جوان ما در انتظار فراخوان وطن است!


و در روز مبادا همچون شیر غرانند.


قلب شرقمان برای همیشه لبنان است


پروردگار برای ابد آن را محفوظ نگه‌دارد.


همه ما برای میهن، پرچم و افتخارمان!


همه ما برای میهن!


دریا و زمینش گوهر مشرق زمین‌اند.


کردار نیکش از شمال به جنوب زمین را فراگرفته‌است.


نام آن افتخارش بوده‌است از روز ازل؛


نماد جاودانگی (سرو لبنان) افتخارش است.


همه ما برای میهن، پرچم و افتخارمان!


همه ما برای میهن!»
 

سرود ملی عراق

میهن من، میهن من!
درخشش و زیبایی
سرافرازی و نیکی
در کوه و دشت توست!
زندگی و رستگاری
شادکامی و امید
در آسمان توست!
آیا روزی خواهد رسید که ببینم تو را
در صلح و آسایش؟
و در رفاه و پیشرفت؟!
آیا خواهم دید تو را
در اوج آسمان‌ها
آنقدر که به ستارگان برسی؟!
میهن من، میهن من!
فرزندان تو خستگی‌ناپذیرند
آرمانشان یا استقلال توست
ویا اینکه بمیرند و زنده نباشند!
ما شربت مرگ را خواهیم نوشید
اما هرگز برده دشمنان خود نخواهیم شد.
ما به یقین نمی‌خواهیم
ذلت و خواری ابدی را
و نه زندگی مالآمال از سیه‌روزی را
ما چیزی را نمی‌خواهیم
جز اینکه عظمت و شکوهمان را بازگردانیم
میهن من، میهن من!
شمشیر و قلم نماد و مظهر ماست
و نه نزاع و اختلافات!
افتخار و پیمان ما
و خدمتی که به انجام برسانیم
ما را به تکاپو وا می‌دارد!
افتخار ما
دلیلی شرافتمندانه است
و پرچمی برافراشته
ای که تو همه نیکی هستی!
بر بلندمرتبگی تو
و چیرگی بر دشمنانت
میهن من، میهن من!

سرود ملی فرانسهترجمه فارسی

بند اول
فرزندان میهن بپاخیزید،
روز شکوه و سرفرازی رسیده است.
ستم، چشم در چشم ما،
بیرق خونین‌اش را افراشته.
به آوایی که از دشت‌ها می‌آید گوش سپار،
نعرهٔ این سربازان هراس‌آور را می‌شنوی؟
می‌آیند که به میان شما بتازند،
تا پسران، همسران و دوستانتان را از دم تیغ بگذرانند.
(همسرایی)
سلاح برگیرید! شهروندان!
گُردان‌های رزم را تشکیل دهید!
قدم رو، به پیش!
بگذار تا خون پلشت دشمنانمان،
شیارهای دشت‌هایمان را سیراب سازد.
بند دوم
چه می‌خواهند این اُردوی بردگان؟
این بردگانِ خائنان و شاهانِ توطئه‌گر؟
برای کیست این زنجیرهای شرم،
این آهنینه‌های پیش آماده؟
فرانسه، برای ماست، آوَخ! چه وقاحتی!
کدام روش، کدام راه را باید پیش گرفت؟
ماییم آنکه آنها جرات سوداپروری درباره‌مان را یافته‌اند،
تا به بردگی دیرین بازمان گردانند!
(همسرایی)
بند سوم
چه! این دار و دستهٔ بیگانه،
قانون‌گذار دادگاه ما شوند!
چه! این جماعت مزدور،
پسران رزم‌آور ما را تکه تکه کنند!
خدای بزرگ! دست در زنجیر،
پیشانی ما زیر یوغ خم خواهد شد.
و خودکامگانِ پست، خود را
سرورانِ سرنوشت خواهند یافت.
(همسرایی)
بند چهارم
بلرزید! ای خائنان و ظالمان،
ای مایهٔ شرم همه مردان نیک،
بلرزید! نقشه‌های پدرکُشی‌تان
جزا داده خواهند شد.
ما همه سربازانیم به کارزار شما،
اگر دلاوران جوان ما بر خاک اُفتند،
فرانسه قهرمانانی نو خواهد زاد،
آمادهٔ پیوستن به کارزار با شما.
(همسرایی)
بند پنجم
مردان فرانسوی، چو جنگجویان فداکار،
آماجِ یورشِ شما را تاب می‌آورند و نگه‌می‌دارند،
این بیچارگان فریب‌دیده را می‌بخشند،
چرا که اکنون پشیمانند که بر ما تیغ کشیده‌اند.
اما بخششی نیست برای آن ظالمان خونخوار،
همدستان بوئیل،
که چون دَد، بیرحمانه،
زهدان مادرانمان را دریدند.
(همسرایی)
بند ششم
اینک گاه خدمت به میهن است.
وقتی پدرانمان دیگر نیستند،
خاکستر آنان را آنجا خواهیم یافت،
و نشان‌های فضیلت‌شان را.
بیش از آن که به نجات یافتن خود خوش باشیم،
بر به تابوت خُفتن آنان رَشک می‌بریم.
باید این افتخار بلندمرتبه را داشته باشیم
که به خونخواهی آنان برخیزیم یا به آنها بپیوندیم.
(همسرایی)
بند هفتم
عشقِ مقدسِ میهن،
سپاه دادگیر ما را رهبر خواهد بود.
آزادی، آزادی گرانقدر،
پایدار همراه پشتیبانان‌ات بمان،
در لوای درفش ما، بگذار پیروزی
شتاب کند و با صدای مردانه‌اش بانگ بردارد،
تا دشمنانت، نَفَس به شماره‌افتاده و در دم مرگ،
پیروزی تو و شکوهِ ما را ببینند!
(همسرایی)

سرود ملی ایتالیا


برگردان فارسی
ای برادران ایتالیا
ایتالیا بیدار گشته است
کلاه‌خود اسکیپیو را
بر سر او بربندید
ویکتوریا کجاست؟
تا گیسوی بریده‌اش را بیاورد
چرا که ایزد او را
برده رم آفریده است.
همسرایی:
بیایید تا هم‌جوخه شویم
برای مرگ آماده‌ایم
برای مرگ آماده‌ایم
ایتالیا ما را فرا خوانده
بیایید تا هم‌جوخه شویم
آماده‌ایم برای مردن
برای مرگ آماده‌ایم
ایتالیا ما را فرا خوانده‌است!
سده‌های آزگار ستم‌دیده بوده‌ایم
و دستخوش ریشخند
چرا که مردمی واحد نیستیم
چرا که دسته‌دسته‌ایم
بگذار تا یک پرچم، یک امید
ما را گرد هم آورد
زمان آن رسیده تا
یگانه شویم
همسرایی:
بیایید تا یکی شویم و مهر بورزیم
از بهر یگانگی و عشق.
بر مردمان، آشکار ساز
راه و روش ایزدی را
بیایید تا از برای آزادی زادبوم خود
سوگند یاد کنیم
یک‌پارچه؛ در راه خدا.
چه کسی است که بر ما چیره شود؟
همسرایی:
از آلپ تا سیسیل
لنیانو همه جا حضور دارد
دست هر مرد و دل هر مرد
دست و دل فروکیو است
فرزندان ایتالیا
همه بالیلا نام دارند
هر ندای شیپور
نغمه‌ساز آوای وسپرها است
همسرایی:
شمشیر مزدور
چوبکی نزار بیش نیست
عقاب اتریشی
پرهایش ریخته
خون ایتالیا
و خون لهستانی
را خورد، و خون قزاق را
اما همان، قلبش را سوخت

سرود ملی ایالات متحده امریکا


O say, can you see, by the dawn's early light,

در این ساعات فجر صبحگاهان، به من بگو چه می‌بینی

What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming,

آیا آن پرچمی که دوش بر آن سلام دادیم را اکنون در نور سحرگاهان می‌بینی؟

Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight,

پرچمی که خطوط راه راه پهن آن و ستارگان درخشان آن در این نبرد پر خطر

O’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?

پرچمی که بر روی استحکامات ما دلاورانه در اهتزاز بود.

And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,

تابش سرخ پرتابه‌های دشمن، و بمب‌های انفجاری آنان

Gave proof through the night that our flag was still there.

در این شب آمدند و رفتند، اما پرچم ما در جای خود باقی‌ماند.

O say, does that star spangled banner yet wave

به من بگو آیا آن پرچم ستاره نشان (امروزه) هنوز در اهتزاز است؟

O’er the land of the free, and the home of the brave?

آیا بر روی سرزمین مردمان آزاد، و منزلگاه شجاعان هنوز دیده می‌شود؟


سرود ملی استرالیا
فارسی انگلیسی

ای استرالیاییان، بیایید همگی مسرور باشیم
زیرا که جوان و آزادیم
خاکی از زر و غنایی برای کار و کوشش داریم
خانه ما را دریا دربر گرفته
سرزمین ما آکنده از موهبات طبیعی است
و از زیبایی‌هایی پرمایه و نادر
باشد تا در صفحات تاریخ، در هر برهه،
استرالیای زیبا ترقی کناد
پس بگذار تا با نوایی شاد بخوانیم
باشد تا استرالیای زیبا ترقی کناد!

در زیر پای صلیب جنوبی درخشان ما
با دل و دستانمان زحمت خواهیم کشید
تا این قلمروی همسود خود را
شهره آفاق کنیم
ازبرای آنانی که از فراسوی دریاها آمده‌اند
دشت‌هایی بی‌پایان برای سهیم شدن داریم
بگذار تا با شجاعت، دست به دست هم دهیم تا
استرالیای زیبا ترقی کناد
پس بگذار تا با نوایی شاد بخوانیم
باشد تا استرالیای زیبا ترقی کناد!

منبع:ویکیپدیا

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی